Nordlys Management | Årsrapport

ÅRSRAPPORT | Nordlys Management AS Noter til årsregnskapet 2021 Note 3 Investering i felleskontrollert virksomhet og datterselskap Følgende selskaper inngår i konsernet pr 31.12.2021 Morselskap Nordlys Management AS, Hamar Selskapet har aksjer i følgende selskaper Datterselskap, kontorsted Eierandel Stemmerett Kostpris Nordvikvegen Utvikling AS, Hamar 100,00 % 100,00 % 50 000 Berghhjørnet AS, Hamar 70,00 % 70,00 % 21 000 Felleskontrollert virksomhet, sted Eierandel Stemmerett Kostpris Norsk Utbygging AS; Kristiansund 50,00 % 50,00 % 50 000 Signatur Bolig Mangement AS, Oslo 50,00 % 50,00 % 75 000 Signatur Bolig T67 AS, Oslo 50,00 % 50,00 % 7 369 240 Felleskontrollert virksomhet er verdsatt etter egenkapitalmetoden og balanseført verdi framkommer slik: Signatur Bolig T67 AS Norsk Utbygging AS Signatur Bolig Mangement AS Sum Inngående balanse pr 01.01. +/- Tilgang til kostpris 7 369 240 50 000 75 000 7 494 240 +/- Inntektsført resultat 2 012 618 -110 552 -161 931 1 740 135 = Utgående balanse pr 31.12. 9 381 858 -60 552 -86 931 9 234 375 Sammenhengen mellom anskaffelseskost, merverdier, selskapenes egenkapital og vår bokførte verdi framkommer slik: Signatur bolig T 67 AS Norsk Utbygging AS Signatur Bolig Mangement AS Sum Andel av egenkapital ved oppkjøp -795 118 47 215 72 215 -675 688 +/- Resultatandeler etter oppkjøp 3 212 545 -107 767 -159 146 2 945 632 = Andel av egenkapital pr 31.12 2 417 427 -60 552 -86 931 2 269 944 + Goodwill før avskrivninger 8 164 358 2 785 2 785 8 169 928 - Akk. avskrivninger på goodwill 1 199 927 2 785 2 785 1 205 497 = Utgående balanse pr 31.12 9 381 858 -60 552 -86 931 9 234 375 Goodwill i Signatur Bolig AS avskrives over 21 måneder og utfra fullføringsgrad i byggeprosjektet i Signatur Bolig T67 AS. I øvrige felleskontrollerte virksomheter er goodwill kostnadsført i sin helhet i 2021 på grunn av beløpets størrelse. Note 4 Lån til foretak i samme konsern Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene: Fordringer 2021 Kundefordringer 300 000 Andre langsiktige fordringer 7 739 384 Sum 8 039 384 I 2021 så er det påløpt kr. 239 384 i renter på langsiktige lån til konsernselskaper. Disse er eliminert i konsernregnskapet Nordlys Management AS Noter til årsregnskapet 2021 Note 5 Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: 2021 2020 Betalbar skatt - - Endring i utsatt skattefordel - - Sum skattekostnad - - Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad -2 003 104 - Permanente forskjeller -1 933 197 - Endring i midlertidige forskjeller -16 724 - Mottatt konsernbidrag - - Avgitt konsernbidrag - - Anvendt fremførbart underskudd - - Årets skattegrunnlag -3 953 025 - Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer 16 913 Varer - - Anleggsmidler 32 086 32 275 Avsetning etter god regnskapsskikk - - Tilvirkningskontrakter - - Pensjon - - Taps- og gevinstkonto - - Andre forskjeller - - Sum midlertidige forskjeller 48 999 32 275 Underskudd til fremføring -5 414 455 -1 461 430 Sum grunnlag for utsatt skattefordel -5 365 456 -1 429 155 22% / 22% utsatt skatt -1 180 400 -314 414 Ikke balanseført utsatt skattefordel -1 180 400 314 414 Bokført utsatt skattfefordel - -0 Betaltbar skatt beregnet 0 0 Skattefunn Skyldig betalbar skatt 0 0 Skatekostnaden er lik i konsern og morselskap Note 6 Gjeld til kredittinstitusjoner Morselskap Konsern Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen 0 0 Sikkerhetsstillelser Gjeld sikret med pant - 12 800 000 Kassekreditt sikret med garanti 2 413 943 2 413 943 Pantsatte eiendeler Varelager 17 073 635 Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet - 17 073 635 Selskapets eiere har stilt en solidarisk selvskyldnerkausjon som sikkerhet for kassekreditten Note 7 Varer Konsern Konsernets prosjekter blir behandlet i samsvar med løpende avregnings metode, jfr NRS nr 2 om tilvirkningskontrakter. Pr. 31.12.21 så er prosjektene i planleggingsstadiet og tomtekostnad sammen med alle påløpte prosjektkostnader er balanseført. Note 8 Egenkapital Konsern Aksjekapital Overkurs Annen Sum egenkapital Egenkapital Egenkapital 01.01. 500 000 - -1 431 725 -931 724 Årets resultat -2 595 688 -2 595 688 Kapitalforhøyelse 475 000 9 025 000 - 9 500 000 Egenkapital 31.12. 975 000 9 025 000 -4 027 412 5 972 588 Konsernets egenkapital inkluderer en minoritetsinteresse pr. 31.12.21 på kr. 41.995. Minoritetens resultat for 2021 er kr. 32.995 Selskap Aksjekapital Overkurs Annen Sum egenkapital Egenkapital Egenkapital 01.01. 500 000 - -1 429 154 -929 154 Årets resultat -2 003 104 -2 003 104 Kapitalforhøyelse 475 000 9 025 000 - 9 500 000 Egenkapital 31.12. 975 000 9 025 000 -3 432 259 6 567 741 Morselskap Nordlys Management AS Noter til årsregnskape 2021 Note 3 Investering i felleskon rollert virksomhet og datter elskap Følgende selskaper inngår i konsernet pr 31.12.2021 Morselskap Nordlys Management AS, Ham r Selskapet har aksjer i følgende sel kaper Datterselskap, kontorsted Eierandel Stemmerett Kostpris Nordvikvegen Utvikling AS, Hamar 100,00 % 100,00 % 50 000 Berghhjørnet AS, Hamar 70,00 % 70,00 % 21 000 Felleskontrollert virksomhe , st d Eierandel Stemmerett Kostpris Norsk Utbygging AS; Kristiansund 50,00 % 50,00 % 50 000 Signatur Bolig Mangement AS, Oslo 50,00 % 50,00 % 75 000 Signatur Bolig T67 AS, Oslo 50,00 % 50,00 % 7 369 240 Felleskontrollert virksomhet er v rdsatt etter egenkapit lme od n og bal nseført verdi fr mkommer slik: Signatur Bolig T67 AS Norsk Utbygging AS Signatur Boli Mangement AS um Inngående balanse pr 01.01. +/- Tilgang til kostpris 7 369 240 50 000 75 7 494 240 +/- Inntektsført resultat 2 012 618 -110 552 61 931 1 740 135 = Utgående balanse pr 31.12. 9 381 858 -60 552 86 931 9 234 375 Sammenhengen mello a skaff lsesk st, merverdier, sel kap nes egenkapit l og vår bokførte verdi framkomm r slik: Signatur bolig T 67 AS Norsk Utbygging AS Signatur Bolig Mangement AS Sum Andel av egenkapital ved oppkjøp -795 118 47 215 72 215 -675 688 +/- Resultatandeler etter oppkjøp 3 212 545 -107 767 -159 146 2 945 632 = Andel av egenkapital pr 31.12 2 417 427 -60 552 -86 931 2 269 944 + Goodwill før avskrivninger 8 164 358 2 785 2 785 8 169 928 - Akk. avskrivninger på goodwill 1 199 927 2 785 2 785 1 205 49 = Utgående balanse pr 31.12 9 381 858 -60 552 -86 931 9 234 375 Goodwill i Signatur B lig AS avskrives ver 21 måned r g utfra fullføringsgrad i byggeprosjektet Signatur Bolig T67 AS. I øvrige felleskontrollerte virksomheter goodwill kostnadsført i sin helhet i 2021 på grunn av beløpets størrelse. Note 4 Lån til f r tak i samme k nsern Fordringer og gjeld til ko s nselskaper in gå m d følg nde beløp i regnskapspostene: Fordringer 2021 Kundefordringer 300 000 Andre langsiktige fordringer 7 739 384 Sum 8 039 384 I 2021 så er det påløpt kr. 239 384 i renter på langsiktig lån til ko sernselskaper. Disse er eliminert i kons nregnskapet 31

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=