Nordlys Management | Årsrapport

| ÅRSRAPPORT Mor Konsern 2021 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 1 069 000 Salgsinntekter 979 000 - Annen driftsinntekt 19 677 1 069 000 Sum driftsinntekter 998 677 - Varekostnader - 3 433 218 Lønnskostnader m.m. 1 3 433 218 35 780 Avskrivninger 2 35 780 - Nedskrivning av anleggsmidler - 1 155 541 Annen driftskostnad 1 166 742 4 624 539 Sum driftskostnadr 4 635 740 -3 555 539 Driftsresultat -3 637 063 Finansinntekter og finanskostnader - Inntekt fra investering i datterselskap - 2 012 618 Inntekt fra felleskontrollert virksomhet 3 1 740 135 239 384 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 4 - 785 826 Annen renteinntekt 786 633 - Annen finansinntekt - - Verdiendring finansielle omløpsmidler - - Resultatandel felles kontrollert virks. 1 477 450 Annen rentekostnad 1 477 450 7 943 Annen finanskostnad 7 943 1 552 435 Resultat av finansposter 1 041 375 -2 003 104 Resultat før skattekostnad -2 595 688 - Skattekostnad på ordinært resultat 5 - -2 003 104 Årsresultat -2 595 688 Minoritetens andel 8 -32 995 - Majoritetens andel - Overført fra annen egenkapital - - Avsatt til utbytte - - Avsatt til tilleggsutbytte - -2 003 104 Avsatt til/overført fra annen egenkapital 8 -2 562 693 -2 003 104 Sum overføringer -2 562 693 Års- og konsernregnskap Resultatregnskap Nordlys Management AS Konsern g driftskostnader Note 979 0 kt 19 677 er 9 8 677 - m.m. 1 3 4 3 218 2 35 780 nleggsmidler - nad 166 742 dr 4 63 740 -3 637 063 og finanskostnader ering i datterselskap - kontrollert virksomhet 3 1 740 35 foretak i samme konsern 4 - kt 786 633 ekt - nsielle omløpsmidler - les kontrollert virks. nad 1 4 7 450 nad 7 943 sposter 1 041 75 ekostnad -2 595 688 ordinært resultat 5 - -2 595 688 el 8 -32 995 el en egenkapital - - utbytte - rt fra annen egenkapital 8 -2 562 693 -2 562 693 s- og konsernregnskap Resultatregnskap rdlys Management AS Mor Konsern 2021 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 1 069 000 Salgsinntekter 979 000 - Annen driftsinntekt 19 677 1 069 000 Sum driftsinntekter 998 677 - Varekostnader - 3 433 218 Lønnskostnader m.m. 3 433 218 35 780 Avskrivninger 2 35 780 - Nedskrivning av anleggsmidler - 1 155 541 Annen driftskostnad 1 166 742 4 624 539 Sum driftskostnadr 4 635 740 -3 555 539 Driftsresultat -3 637 063 Finansinntekter og finanskostnader - Inntekt fr investering i datterselskap - 2 012 618 Innte t fra felleskontrollert virksomhet 1 740 135 239 384 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 4 - 785 826 Annen renteinntekt 786 633 - Annen finansinntekt - - Verdiendring finansielle omløpsmidler - - Resultatandel felles kontrollert virks. 1 477 450 Annen rentekostnad 1 477 450 7 943 Annen finanskostnad 7 943 1 552 435 Resultat av finansposter 1 041 375 -2 003 104 Resultat før skattekostnad -2 595 688 - Skattekostnad på ordinært resultat 5 - -2 003 104 Årsresultat -2 595 688 Minoritetens andel 8 -32 995 - Majoritetens andel - Overført fra annen egenkapital - - Avsatt til utbytte - - Avsatt til tilleggsutbytte - -2 003 104 Avsatt til/overført fra annen egenkapital 8 -2 562 693 -2 003 104 Sum overføringer -2 562 693 Års- og konsernregnskap Resultatregnskap Nordlys Management AS Mor Konsern 2021 Driftsi ntekter og driftskostnader Note 2021 1 069 0 Salgsi ntekter 979 0 - A nen driftsi ntekt 19 6 7 1 069 0 Sum driftsi ntekter 98 6 7 - Varekostnader - 3 433 218 Lø nskostnader m.m. 1 3 4 3 218 35 780 Avskrivninger 2 35 780 - Nedskrivning av anle gsmidler - 1 1 5 541 A nen driftskostnad 1 1 6 742 4 624 539 Sum driftskostnadr 4 635 740 -3 5 539 Driftsresultat -3 637 063 Finansi ntekter og finanskostnader - I nt kt fra investering i da terselskap - 2 012 618 I ntekt fra felleskontrollert virksomhet 3 1 740 135 239 384 Rent i ntekt fra foretak i sa me konsern 4 - 785 826 A nen rentei ntekt 786 6 3 - A nen finansi ntekt - - Verdiendring finansielle omløpsmidler - - Resultatandel felles kontrollert virks. 1 4 7 450 A nen rentekostnad 1 4 7 450 7 943 A nen finanskostnad 7 943 1 52 435 Resultat av finansposter 1 041 375 -2 03 104 Resultat før ska tekostnad -2 595 6 8 - Skattekostnad på ordinært resultat 5 - -2 03 104 Årsresultat -2 595 6 8 Minoritetens andel 8 -32 95 - Majoritetens andel - Overført fra a nen egenkapital - - Avsa til utby te - - Avsa til tille gsutby te - -2 03 104 Avsatt til/overført fra a nen egenkapital 8 -2 562 693 -2 03 104 Sum overføringer -2 562 693 Års- og konsernregnskap Resultatregnskap Nordlys Management AS 2021 EIENDELER Note 2021 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 117 880 Konsesjoner, patenter ol 2 117 880 - Utsatt skattefordel 5 - 117 880 Sum immaterielle eiendeler 117 880 Varige driftsmidler - Tomter og bygninger - 91 250 Løsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 2 91 250 91 250 Sum varige driftsmidler 91 250 - Finansielle anleggsmidler 71 000 Investeringer i datterselskap 3 - 9 506 858 Investeringer i felleskontrollert virksomhet 3 9 234 375 - Investeringer i aksjer og andeler - - Obligasjoner og andre fordringer - 8 371 782 Lån til felleskontrollert virksomhet 8 371 782 7 739 384 Lån til foretak i samme konsern 4 0 67 750 Andre langsiktige fordringer 67 750 25 756 774 Sum finansielle anleggsmidler 17 673 907 25 965 904 Sum anleggsmidler 17 883 037 Omløpsmidler - Lager av varer og annen beholdning 7,6 17 073 635 Fordringer 845 625 Kundefordringer 4 855 302 87 761 Andre fordringer 389 889 933 386 Sum fordringer 1 245 191 4 738 245 Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 994 389 5 671 631 Sum omløpsmidler 26 313 215 31 637 535 Sum eiendeler 44 196 252 Morselskap Års- og konsernregnskap Balanse Nordlys Management AS Konsern 2021 EIENDELER Note 2021 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 117 880 Konsesjoner, patenter ol 2 117 880 - Utsatt skattefordel 5 - 117 880 Sum immaterielle eiendeler 117 880 Varige driftsmidler - Tomter og bygninger - 91 250 Løsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 2 91 250 91 250 Sum v rige driftsmidler 91 250 - Finansi lle anlegg midler 71 000 Investeringer i datterselskap 3 - 9 506 858 Investeringer i felleskontrollert virksomhet 3 9 234 375 - Investeringer i aksjer og andeler - - Obligasjoner og andre fordringer - 8 371 782 Lån til felleskontrollert virksomhet 8 3 1 782 7 739 384 Lån til foreta i samme konsern 4 0 67 750 Andr langsiktige fordringer 67 750 25 756 774 Sum finansielle anleggsmidler 1 73 907 25 965 904 Sum anleggsmidler 17 883 037 Omløpsmidler - Lager av varer og annen beholdning 7,6 17 073 635 Fordringer 845 625 Kundefordringer 4 855 302 87 761 Andre fordringer 389 889 933 386 Sum fordringer 1 245 191 4 738 245 Bankinnskudd, kontanter og lignende 994 389 5 671 631 Sum omløpsmidler 2 313 215 31 637 535 Sum eiendeler 44 196 252 Morselskap Års- o konsernregnskap Balanse Nordlys Management AS Konsern 2021 EIENDELER Note 2021 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 117 880 Konsesjoner, patenter ol 2 117 880 - Utsatt skattefordel 5 - 117 880 Sum immaterielle eiendeler 117 880 Varige driftsmidler - Tomter og bygninger - 91 250 L søre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 91 250 91 250 Sum varige driftsmidler 91 250 - Finansielle anleggsmidler 71 000 Investeringer i datterselskap 3 - 9 506 858 I vesteringe i fell skontrollert virksomhet 9 234 375 - Investeringer i aksjer og andeler - - Obligasjoner og andre fordringer - 8 371 782 Lån til felleskontrollert virksomhet 8 371 782 7 739 384 Lån til foretak i samme konsern 4 0 67 750 A dr langsiktige fordringer 67 750 25 756 774 Su finansielle anleggsmidler 17 673 907 25 965 904 Sum anleggsmidler 17 883 037 Omløpsmidler - Lager av varer og annen beholdning 7,6 17 073 635 Fordringer 845 625 Kundefordringer 4 855 302 87 761 Andre fordringer 389 889 933 386 Sum fordringer 1 245 191 4 738 245 Bankinnskud , kontanter og lignende 7 994 389 5 671 631 Sum omløpsmidler 26 313 215 31 637 535 Sum eiendeler 44 196 252 Morselskap Års- og konsernregnskap Balanse Nordlys Management AS Konsern 2021 IENDELER Note 2021 Anle gsmidler I materielle eiendeler 117 80 Konsesjoner, patenter ol 2 17 80 - Utsa t ska tefordel 5 - 17 80 Sum i materiell iend ler 17 80 Varige driftsmidler - Tomter og byg inger - 91 250 Løsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 2 91 250 91 250 Sum varige driftsmidler 91 250 - Finansielle anle gsmidler 71 00 Investeringer i da terselskap 3 - 9 506 858 Investeringer i felleskontrollert virksomhet 3 9 234 375 - Investeringer i aksjer og and ler - - Obligasjoner og andre fordringer - 8 371 782 Lån til felleskontrollert virksomhet 8 371 782 739 384 Lån til foretak i sa me konsern 4 0 67 750 And e langsiktige fordringer 6 750 25 756 774 Sum finansielle anle gsmidler 17 673 907 25 965 904 Sum anle gsmidler 17 83 037 Omløpsmidler - Lager a varer og a nen beholdning 7,6 17 073 635 Fordringer 845 625 Kundefordringer 4 8 5 302 87 761 Andre fordringer 389 89 9 3 386 Sum fordringer 1 245 191 4 738 245 Banki nsku d, kontanter og lignende 7 94 389 5 671 631 Sum omløpsmidler 26 313 215 31 637 535 Sum iend ler 4 196 252 Morselskap Års- og konsernregnskap B lanse Nordlys Management AS Konsern 28

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=