Nordlys Management | Årsrapport

| ÅRSRAPPORT BDO AS Parkgata 83 Postboks 460 2304 Hamar Uavhengig revisors beretning Nordlys Management AS - 2021 side 1 av 2 Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordlys Management AS Konklusjon Vi har revidert årsregnskapet til Nordlys Management AS. Årsregnskapet består av: • Balanse per 31. desember 2021 • Resultatregnskap for 2021 • Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening: • Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og • Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Penneo Dokumentnøkkel: AA3KE-7E7FC-34ZDV-7300O-AV53X-GYQKY Uavhengig revisors beretning Nordlys Management AS - 2021 side 2 av 2 BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger BDO AS Tom Erik Lehne statsautorisert revisor (elektronisk signert) Penneo Dokumentnøkkel: AA3KE-7E7FC-34ZDV-7300O-AV53X-GYQKY Uavhengig revisors b retning Nordlys Management AS - 2021 side 2 av 2 BDO AS, et norsk aksjeselskap, er d taker i BDO Int national Limited, et engelsk s lskap med begrens t ansvar, og er en del av d t internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i d enkelte land. Foretaksregist ret: NO 993 606 650 MVA. For videre besk ivel e a revisors oppgaver o plikter vises det til: https://revisorforeningen. o/revisjonsberetning r BDO AS Tom Erik Lehne statsautori er revisor (elektronis sig ert) Penneo Dokumentnøkkel: AA3KE-7E7FC-34ZDV-7300O-AV53X-GYQKY 32

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=