Nordlys Management | Årsrapport

ÅRSRAPPORT | Konsern 2021 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 Egenkapital Innskutt egenkapital 975 000 Aksjekapital 8 975 000 -5 570 Innskutt egenkapital 8 -17 140 9 025 000 Overkurs 8 9 025 000 9 994 430 Sum innskutt egenkapital 9 982 860 Opptjent egenkapital -3 426 689 Annen egenkapital 8 -4 052 267 -3 426 689 Sum opptjent egenkapital -4 052 267 Minoritetsinteresser 41 995 6 567 741 Sum egenkapital 5 972 588 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 12 800 000 - Gjeld til konsernselskap - 21 596 658 Øvrig langsiktig gjeld 21 596 658 21 596 658 Sum kortsiktig gjeld 34 396 658 Kortsiktig gjeld 2 143 343 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 2 143 343 137 027 Leverandørgjeld 480 897 - Betalbar skatt - 317 863 Skyldig offentlige avgifter 317 863 874 903 Annen kortsiktig gjeld 884 903 3 473 136 Sum kortsiktig gjeld 3 827 006 25 069 794 Sum gjeld 38 223 664 31 637 535 Sum egenkapital og gjeld 44 196 252 Års- og konsernregnskap Balanse Nordlys Management AS Hamar den 28.02.2022 Morselskap Konsern 2021 GENKAPITAL OG GJELD Note 2021 Egenkapital Innskutt egenkapital 975 000 Aksjekapital 8 975 000 -5 570 Innskutt egenkapital 8 -17 140 9 025 000 Overkurs 8 9 025 000 9 994 430 Sum innskutt egenkapital 9 982 860 Opptjent egenkapital -3 426 689 Annen egenkapital 8 -4 052 267 -3 426 689 Sum opptjent egenkapital -4 052 267 Minoritetsinteresser 41 995 6 567 741 Sum egenkapital 5 972 588 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 12 800 000 - Gjeld til konsernselskap - 21 596 658 Øvrig langsiktig gjeld 21 596 658 21 596 658 Sum kortsiktig gjeld 34 396 658 Kortsiktig gjeld 2 143 343 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 2 143 343 137 027 Leverandørgjeld 480 897 - Betalbar skatt - 317 863 Skyldig offentlige avgifter 317 863 874 903 Annen kortsiktig gjeld 884 903 3 473 136 Sum kortsiktig gjeld 3 827 006 25 069 794 Sum gjeld 38 223 664 31 637 535 Sum egenkapital og gjeld 44 196 252 Års- og konsernregnskap Balanse Nordlys Management AS Hamar den 28.02.2022 Morselskap Konsern 021 EGENKAPITAL O GJELD Note 021 Egenkapital Innskutt genkapital 975 00 Aksjekapital 8 975 00 -5 570 Innskutt genkapital 8 -17 140 9 025 00 Overkurs 8 9 025 00 9 994 430 Sum innskutt genkapital 9 982 860 Opptjent genkapital -3 426 689 An n genkapital 8 -4 052 267 -3 426 689 Sum opptjent genkapital -4 052 267 Minori etsint r sser 41 995 6 56 741 Sum genkapital 5 972 588 An en langs ktig gjeld Gj ld til kred ttinstitusjoner 6 12 800 00 - Gjeld til konsern elskap - 21 596 658 Øvrig langs ktig gjeld 21 596 658 21 596 658 Sum korts ktig gjeld 34 396 658 Korts ktig gjeld 2 143 43 Gj ld til kred ttinstitusjoner 6 2 143 43 137 027 L verandørgjeld 480 897 - Bet lbar skatt - 317 863 Skyldig offentlige avgifter 317 863 874 903 An en korts ktig gjeld 884 903 3 473 136 Sum korts ktig gjeld 3 827 006 25 069 794 Sum gjeld 38 223 664 31 637 35 Sum genkapital og gjeld 44 196 52 Års- og konse nregnskap Balanse Nordlys M nag ment AS H mar den 28.0 . 022 Mor elskap Kon ern Note 8 975 0 8 17 140 8 9 025 0 82 860 8 - 052 267 - 052 267 41 995 9 2 588 6 12 800 000 - 21 59 658 34 39 658 6 2 14 343 48 897 - 317 863 884 903 3 827 006 38 223 664 44 196 2 2 nregnskap e ement AS 2 Nordlys Management AS Noter til årsregnskapet 2021 Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter nomalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og felleskontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, hvor det ikke har vært byggestart ved utgangen av regnskapsåret, så er selskapet vurdert etter kostmetoden. I selskaper hvor det har vært byggestart innen utgangen av regnskapsåret er selskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapane som er vurdert etter egenkapitalmetoden er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Morselskap Konsern Lønnskostnader 2021 2021 Lønninger 2 834 462 2 834 462 Arbeidsgiveravgift 417 517 417 517 Pensjonskostnader 106 755 106 755 Andre ytelser, herav skattefunn kr 969 793 74 484 74 484 Sum 3 433 218 3 433 218 Gjennomsnittlig antall årsverk 2 2 Note 2 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsesjoner Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost 01.01.2021 136 000 122 419 258 419 + Tilgang kjøpte anleggsmidler - 0 0 - Avgang i året - 0 0 = Anskaffelseskost 31.12.21 136 000 122 419 258 418 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2021 9 060 4 449 13 509 = Av- og nedskrivninger pr 31.12.21 18 120 31 169 49 289 = Bokført verdi 31.12.21 117 880 91 250 209 129 Årets ordinære avskrivninger 9 060 26 720 35 780 Økonomisk levetid 5 år 3-5 år 3-5 år Konsern og morselskap Nordlys Management AS Noter til årsregnskapet 2021 Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslo ens b stemmelser g god regnskaps kikk. Selskapet har videre fulgt rel vante best mmels r i Norsk Regnskap Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av vare skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres tt r hvert som de blir l vert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til f emtidige s vicey els r, balan føres som uopptje t innt kt ved salget og inntektsføres deretter i takt med lev ring av ytelsene. Omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjel omfatter nomalt poster som forfaller il be aling innen ett år ett r siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidl r vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og tatt virkelig verdi (L ves e verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gje d Anleggsmidler omfatter eiendeler bestem til varig i og bruk for irksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige dri tsmidler føres opp i balans n og avskrives lineært ver driftsmidlets forvente e økonomiske l veti . Levetid fremkommer av de avskrivningssatsen som er a itt i noteopplysningene. Varige drift midl r nedskrives til virkelig v rdi ved verd fall som forventes ikke å være a forbigående art. Nedsk ivninger blir rev rsert når runnlag t for nedskrivni gen ikke lenger f n es å vær til st de. Langsiktig gjeld er gjeld som kke fall r inn under definisjonen av kortsiktig gjeld. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknytte selskap og felleskontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper fr mgår av r gnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og f lleskontrollert virksomhet i §5-18. Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og fell skontrollert virksomhet, hvor d ikke har vært byggestart ved utgangen av regnskapsåret, så er s lskapet vurdert etter kostm oden. I s lskaper hvor t har vært byggestart innen utgangen av eg skapsåret r selskapet vurdert tter egenkapitalme od n. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen not til r gn kapsposten. Vå a del av re ultatet f selsk pane som e vurdert etter egenkapitalmetoden r ført o p som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførba e merverdier og goodwill. Note 1 Lønnskostnader, antall ansat e, godtgjøre se, lån til ansatte og godtgjørelse til revis r Morselskap K n rn Lønnskostnader 2021 2021 Lønninger 2 834 462 Arbeidsgiveravgift 417 517 Pensjonskostnader 106 755 Andre ytelser, herav skatt funn k 969 793 74 484 Sum 3 433 218 Gjennomsnittlig antall årsverk 2 Note 2 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsesjoner Driftslø øre Sum Anskaffelseskost 01.01.2021 136 000 22 419 258 4 9 + Tilgang kjøpte anleggsmidler - 0 0 - Avgang i året - 0 0 = Anskaffelseskost 31.12.21 136 000 22 419 258 418 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2021 9 060 4 449 13 509 = Av- og nedskrivninger pr 31.12.21 18 120 31 69 49 289 = Bokført verdi 31.12.21 117 880 91 25 209 129 Årets ordinære avskrivninge 9 060 26 72 35 780 Økonomisk levetid 5 år 3- r 3-5 år Konsern og morselskap 29

RkJQdWJsaXNoZXIy NzUzMDY=